سیزدە بدر بە سبک کردستانی ها

به گزارش بازی ناتمام، خبرنگاران/کردستان یکی از جذابیت های فرا رسیدن سال نو و تعطیلات عید برای ایرانیان فرا رسیدن سیزدەبدر است.

سیزدە بدر بە سبک کردستانی ها

ایرانیان هر ساله طبق عادت مالوف و برای پاسداشت از سنت های گذشته و نیاکان خود خانه را به قصد گشت و گذار در طبیعت زیبای الهی ترک می نمایند.

در کردستان نیز به مانند دیگر نقاط ایران، مردم از صـبح زود روز سـیزده بـه دشـت و کـوه و تفرجگـاه هـا مـی رونـد.

روزسیزدە بدر در کردستان، همانند سایر رسم و رسومات دیگر با فرهنگ و آداب خاصی همراە است کە در ادامە بە آن خواهیم پرداخت.

یک کارشناس مردم شناسی در کردستان در مورد آداب و رسوم کردها در روز سیزدە بدر گفت: در کردستان مردم از روز دوازدهم برنامه بیرون رفتن خود را تنظـیم نمـوده و تهیـه خـوراکی و دیگـر وسـایل را بـه انجـام رسانده اند.

امیرصادقی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح روز سیزده، خانواده ها و فامیل به صورت جمعی یا هر خانواده جداگانه راهـی بـاغ هـا، کـوه پایـه هـا و بـه طور کلی به آغوش سرسبز طبیعت کردستان می فرایند.

وی مطرح نمود: در بعضی از نقـاط، رامشـگران مـردم را همراهـی کـرده و مجلـس هلپرکی برپا می گردد و یا آن که خود خانواده ها دستگاه پخشی با خود برده و با صدای موسیقی اصـیل کُـردی دسـت بـه اجرای پایکوبی زیبای کُردی می زنند.

صادقی اضافه نمود: غذای این روز در روستاها متنوع بوده و هر خانواده ای چیزی می پـزد، امـا در شـهرها مخصوصـاً در سـنندج غـذایی کـه بیشترین هوادار را در روز سیزده دارد گوشـت کبـابی اسـت، بعضی از خانواده ها غذای محلی کـه لانـه تهیه می نمایند و بعضی دیگر نیز دلمه برگ مو می پزند.

وی ادامە داد: گره زدن گیاه و شاخه درختان از طریق دختران دم بخت هر چند قبلاً در کردستان رسم نبوده، اما امروزه انجـام می گیرد.

صادقی بیان نمود: سرگرمی و پایکوبی و شادس مردم تا هنگام غروب ادامه یافته و پس از جمع نمـودن وسـایل و راهـی شـدن بـه سـوی خانه، زنان و دختران خانواده سبزه هایی را که پیش از نوروز در ظرف های گوناگون تهیه کرده اند را به دامـن چمـن زار و یا کنارجوی ها و کوهپایه ها می اندازند؛ و اگر کنار رودخانه باشند آن را به آب می سپارند.

وی اظهار داشت: بعلاوه هر فـردی سـیزه عـدد سنگریزه را جمع کرده و در حالی که رو به سوی شهر یا روستا دارد آن را از روی شانه هـای خـود بـه پشـت سـر پرتـاب کرده و معتقدند که بدین ترتیب طومار نحوست روز سیزده را درهم پیچیده اند.

بە گفتە این کارشناس، در این روز سعی می کردنـد هـر چیـز کهنـه را بـه دور انداختـه و در برخـی از روسـتاها حتـی دام نیـز ذبـح مـی نمودنـد.

امیرصادقی در ادامە سخنان خود اضافه نمود: کُردستان به علت تنوع فرهنگی بسـیار زیـاد و وجـود تیـره هـا و طایفـه هـای گونـاگون کُـرد در آن، از لحـاظ آیـین هـا و رسم های مختلف دارای تنوع و غنای چشمگیری است و توضیح همە آن ها امکان پذیر نیست، زیرا توضیح تمـامی رسـم هـا و آیـین های نـوروزی در همـه ِ کردسـتان، احتیـاج بـه گفتـار مفصـلی دارد کـه در ایـن مقـال نمی گنجد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 3 تیر 1401 بروزرسانی: 3 تیر 1401 گردآورنده: halfgame.ir شناسه مطلب: 1561

به "سیزدە بدر بە سبک کردستانی ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سیزدە بدر بە سبک کردستانی ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید