پینگ پنگ

قطعه گم شده پازل سلامت کارکنان

بعید نیست که سازمان بزرگ یا استارتاپ کوچکی که در آن کار می کنید، برای سلامت کارکنانش به هر دری بزند. مثلا ممکن است هزینه هر ماه باشگاه رفتن تان را تقبل کند یا اینکه فضایی را برای پینگ پنگ بازی کردن تان در ساعات کاری در نظر بگیرد.

5 فروردین 1399