راننده ماشین بحران مسکن

به گزارش بازی ناتمام، دولت و شهرداری با تنزل دادن ریشه بحران مسکن به موضوع کمبود عرضه، دو سیاست جداگانه در این سال ها جلو برده اند که هر دو به جای عرضه مسکن در استطاعت برای گروه های هدف، باعث تشدید نابرابری مالی و اجتماعی بین فقیر و غنی شده بعلاوه نتیجه تزریق یارانه های شهری به پروژه های ساختمانی، افزایش مالکان چند خانه ای شده است. سیاستگذاری با آدرس غلط، امروز باعث شده است خانه اول از دسترس پردرآمدها هم خارج گردد و فراتر از آن، بحران نابرابری دولت آفرین در فرصت های زندگی بین دارندگان ملک و محرومان شکل بگیرد.

راننده ماشین بحران مسکن

به گزارش دنیای اقتصاد، رمزگشایی از نقش دولت و شهرداری در تعمیق نابرابری بین خانه اولی ها و چند خانه ای ها، سیاستگذار مسکن را به عنوان راننده ماشین بحران در این بازار، معرفی می نماید. یافته های یک مطالعه رسمی در ارتباط با نقش عوامل سیاستگذار بازار مسکن در بحران ملکی نشان می دهد، مستاجرها و افراد فاقد مسکن که پیش از این با عنوان خانه اولی، مصرفی ترین طیف تقاضا در بازار معاملات مسکن را به خود اختصاص می دادند، هم اکنون با تاوان سیاستگذاری با آدرس غلط در این بازار روبه رو شده اند. تاوان این شرایط، طی سال های اخیر تا به امروز خود را در شکل کاهش نرخ مالکیت مسکن در مقابل افزایش تعداد خانوارهای مستاجر روبرو با بحران اجاره نشینی، نشان داده است. این بحران هم اکنون مستاجرها و افراد فاقد مسکن را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، در طول سال های گذشته همزمان با افزایش تعداد خانوارهای مستاجر و کاهش نرخ مالکیت، عرضه واحد نو به بازار مسکن نیز اجرا شده است. اما سوال مهم آن است که چرا با وجود عرضه قابل توجه واحدهای مسکونی نو به بازار در سال های اخیر تا به امروز، به جای آنکه نرخ مالکیت در کشور افزایش یابد، نرخ اجاره نشینی بیشتر شده است و سهم سکونت در مسکن ملکی در برابر سهم سکونت استیجاری، رو به افول رفته است؟

نتایج یک مطالعه رسمی، دولت وشهرداری ها را به عنوان راننده های ماشین بحران بازار مسکن معرفی می نماید. این دو نهاد سیاستگذار در حوزه مسکن، به رغم اجرای سیاست هایی در راستای افزایش عرضه واحدهای مسکونی در سال های گذشته تا به امروز، به دلیل طی این مسیر از آدرس های اشتباه، نه تنها پیروز به مهار بحران مسکن نشده اند بلکه به واسطه اجرای این سیاست ها، بحران مسکن تشدید شده است. ضمن آنکه بحران مسکن خود منجر به بروز شش نوع بحران دیگر شده است که پیامد آن چیزی جز افزایش شکاف و نابرابری های اجتماعی بین خانه اولی ها(مستاجرها وافراد فاقد مسکن) و چند خانه ای ها (افرادی که حرکت سیاستگذار از مسیر غلط منجر به افزایش دارایی ملکی آنها شده است)، نیست.

دومینوی سیاستگذاری غلط مسکن

آنالیز های دنیای اقتصاد نشان می دهد، این برای اولین بار است که دومینو یا مقصد سیاستگذاری غلط در بخش مسکن، آن هم از جانب یک نهاد رسمی، به تصویر کشیده می گردد. البته طی سال های گذشته کارشناسان از جمله دنیای اقتصاد به طور مداوم هشدارهایی در این زمینه مطرح نموده اند؛ از جمله این هشدارها نیز اشاره به سیاست های غلطی است که هدف از اجرای آنها از سوی سیاستگذار (دولت و شهرداری) یاری به خانه دار شدن گروه های فاقد مسکن عنوان شده است. یکی از این هشدارها مربوط به این واقعیت مهم است که مشکل بازار مسکن الزاما با تمرکز صرف بر فراوری انبوه مسکن بدون توجه و با غفلت از ریشه های آن، حل نخواهد شد. اخیرا نهادهای رسمی، در ادامه اظهارنظرهای کارشناسی قبلی، به انحای مختلف در مورد چگونگی و پیامدهای اعمال سیاست های اشتباه در بازار مسکن هشدار داده اند. تازه ترین هشدارها دربردارنده مشخصات وپیامدهای تعریف فرضیه غلط درباره معضل بازار مسکن، تعریف آدرس غلط، تعریف سیاست غلط و محصول تلخ این سیاست است که دومینوی تشدید بحران در بازار مسکن از مجرای سیاست های اجرا شده در این بخش را شرح داده و به تصویر می کشد. این تصویرسازی از دومینوی سیاستگذاری از مسیر غلط در بازارمسکن در گزارشی با عنوان چالش های سیاستگذاری مسکن شهری در ایران از سوی مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه کشور، اجرا شده ونتایج آن به تازگی منتشر شده است. در این گزارش اعلام شده است که برای طی این مسیر غلط دو راننده یا دو سیاستگذار وجود دارد.راننده اول دولت و راننده دوم شهرداری ها هستند.

مسیر اشتباه دولت و شهرداری ها

تبعیت و اصرار بر یک فرضیه غلط در دست کم یک ونیم دهه گذشته (از نیمه دهه هشتاد تا امروز)، از سوی دولت ها، نه تنها در همه این سال ها منجر به برطرف بحران در بازار مسکن نشده است بلکه نتایج این پژوهش رسمی و بعلاوه واقعیت ها نشان می دهد که بحران در این بازار و تبعات بعدی آن، تشدید هم شده است.

این فرض غلط، این بوده است که مشکل بازار مسکن و خانه اولی ها، کمبود مسکن است و دولت ها این فهم اشتباه را به آدرس حل معضل مسکن تبدیل نموده و به عبارتی ابعاد بحران مسکن را به کمبود عرضه تنزل داده اند. مسیر اشتباهی که دولت برای حل بحران مسکن در همه بیش از این یک و نیم دهه اخیر به کار گرفته است خانه سازی انبوه دولتی بوده است. بحران مسکن و بحران های بعدی آن علاوه بر دولت، یک راننده دیگر نیز داشته است و آن شهرداری ها وسیاست هایی بوده است که طی همه سال های گذشته تا به امروز، در ساخت وسازهای شهری اعمال شده است.

مسیری که شهرداری ها طی نموده اند مبتنی بر اعطای یارانه، پاداش و تسهیلات ریالی و غیرریالی برای ساخت وساز به اشکال مختلف بوده است. تخفیف های اعطا شده برای صدور پروانه، مجوزهای تغییر کاربری ها و اعطای تراکم مازاد، در واقع یارانه هایی است که طی همه سال های گذشته تا به امروز بدون رهگیری و ایجاد الزام برای سازنده ها و مالکان با هدف عرضه دست کم بخشی از واحدها به بازار اجاره یا فروش به خانه اولی ها، به عوامل ساخت داده شده است. به این ترتیب یارانه هایی که از بودجه شهر و شهروندان باید صرف افزایش رفاه آنها از جمله یاری به تامین مسکن گروه های فاقد مسکن می شده است عملا در خدمت افزایش دارایی های ملکی افراد چند خانه ای قرار گرفته است. در واقع در شرایطی که از محل بودجه عمومی شهر، این تخفیف ها، پاداش ها و امتیازها به عوامل ساخت وساز مسکن پرداخت شده است، از سوی دیگر هیچ تضمینی مبنی بر اینکه دست کم بخشی از این خانه ها در شکل مسکن استیجاری یا مسکن ملکی در استطاعت به گروه های فاقد مسکن که همان گروه های هدف برای حمایت در این بخش هستند، تعلق بگیرد، وجود نداشته و ندارد.

اسناد رسمی از اقدامات ضدهدف

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس اسنادی وجود دارد که نشان می دهد این یارانه ها و امتیازها، نه تنها هدف یاری به خانه دار شدن فاقدان مسکن را تامین ننموده است که دقیقا ضد هدف یا ضدکارکرد بوده است. یعنی باعث شده امروز خانه اولی های پردرآمد هم با بحران دسترسی به مسکن روبرو شوند. این در حالی است که در پی تشدید بحران در بازارمسکن، شرایط تعداد زیادی از خانوارهای مستاجر نیز وخیم است.

بر اساس این گزارش نرخ مالکیت مسکن در فاصله سال های 90 تا 95 کاهش یافته است و جمعیت مستاجرها افزایش یافته است. در حالی که در همین فاصله 5 ساله، ساخت وساز و عرضه به بازار مسکن افزایش پیدا نموده است و بیش از 2میلیون واحد مسکونی ساخته شده است. نتیجه ای که در این پژوهش به آن اشاره شده این است که اگر قرار بود مشکل بازار مسکن، کمبود عرضه باشد پس با این اندازه ساخت، دست کم نباید جمعیت مستاجرها افزایش می یافت و در مقابل نرخ مالکیت کم می شد. از سوی دیگر آمارهای رسمی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن در دو دوره زمانی یعنی سال های 90 و 95 نشان می دهد، در سال 90 به ازای 21 میلیون و100 هزار خانوار ساکن در کشور، 22 میلیون و300 هزارواحد مسکونی وجود داشته است. از این تعداد واحد مسکونی نیز 20میلیون واحد از سوی خانوارها به صورت ملکی یا استیجاری مورد استفاده قرار داشته است و 2 میلیون و300 هزار واحد نیز در شکل خانه های خالی یا خانه های دوم شناسایی شده است. اما در سال 95، در حالی تعداد خانوارها در کشور به 24 میلیون و200 هزار خانوار رسید که موجودی مسکن کشور در آن سال 27 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی اعلام شد. از این 27 میلیون و500 هزار واحد مسکونی هم 22 میلیون و800 هزار واحد به صورت ملکی و استیجاری از سوی خانوارها در حال استفاده بود و 4 میلیون و700 هزار واحد مسکونی نیز به عنوان خانه خالی از سکنه یا خانه دوم شناسایی شد.

این آمارها نشان می دهد در شرایطی که در سال 95، موجودی مسکن کشور به اندازه قابل توجهی افزایش یافت، اما بحران مسکن نه تنها در کشور کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز داشت. این در حالی است که آمارها حتی نشان دهنده مازاد عرضه مسکن است؛ یعنی موجودی مسکن با فاصله قابل توجهی از تعداد خانوارها سبقت گرفته است.

در چنین شرایطی که به واسطه ساخت وسازهای اجرا شده تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارها سبقت گرفته و عملا شرایط مازاد عرضه در آمارهای رسمی منعکس شده است، چرا نرخ مالکیت در همین زمان کاهش یافته و در مقابل به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده است؟ مگر نه اینکه در یک فرایند منطقی و در یک بازار نرمال، افزایش عرضه باید منجر به افزایش خانه دار شدن گروه های فاقد مسکن و در نتیجه افزایش نرخ مالکیت و کاهش تعداد مستاجرها گردد؟

آمارها نشان می دهد در فاصله سال های 90 تا 95، نرخ مالکیت از 57/ 56 درصد به 52/ 54 درصد کاهش یافته است. در مقابل نرخ اجاره نشینی از 18/ 33 درصد به 7/ 36 درصد رسیده است. (مابقی مربوط به سایر انواع سکونت است).

بعلاوه داده های این گزارش حاکی از رشد 10 برابری قیمت مسکن در فاصله سال های 97 تا 1402 است. سال 97 میانه قیمت هر مترمربع مسکن در کشور معادل 2 میلیون تومان بود که برآورد مرکز پژوهش ها از رسیدن این اندازه به 20میلیون تومان در امسال خبر می دهد. این در حالی است که آهنگ رشد قیمت مسکن به مراتب بیش از آهنگ رشد درآمد بوده است. در شرایطی که در این بازه زمانی (97 تا 1402) میانه قیمت مسکن 900 درصد رشد داشته است، حداقل حقوق نیروی کار تنها 600 درصد افزایش یافته است. این شرایط منجر به سرایت بحران دسترسی مسکن به خانه اولی های پردرآمد نیز شده است. در بازار اجاره نیز شرایط به مراتب وخیم تر است که یکی از نمودهای آن نیز خود را در شکل جابه جایی های اجباری به منطقه ها پایین تر یا حواشی شهرها نشان می دهد.

سیاستگذاری به نفع چندخانه ای ها

نتیجه ای که از این شرایط می توان گرفت این است که این اندازه ساخت وساز در سال های اخیر منجر به افزایش نرخ مالکیت از مسیر خانه دار شدن خانوارهای فاقد مسکن (خانه اولی ها) نشده است. در واقع این عرضه نو به بازار تقاضای چند خانه ای تزریق شده است. یعنی ساخت وسازهای نو به جای آنکه به هدف که همان خانه دار شدن گروه های فاقد مسکن است اصابت کند، منجر به افزایش دارایی ملکی افراد دارای مسکن در شکل خرید خانه دوم یا چندم (خانه چندمی ها) شده است. این موضوع عملا به معنای شکست مسیر دولت ها برای رسیدن به هدف است و آمارهای رسمی نیز سندی است که غلط بودن فرضیه دولت ها را اثبات می نماید. این شرایط را می توان به تله عرضه کور تعبیر کرد؛ تله ای که اگرچه در آن موجودی مسکن از محل عرضه نو افزایش می یابد اما در مقابل این خانه ها به جای آنکه به گروه های هدف برسد صرف افزایش دارایی های ملکی چندخانه ای ها می گردد و در مقابل هر روز تعداد بیشتری از خانوارها از مالکیت دور شده و به عنوان مستاجر در بازار حضور می یابند. بعلاوه این شرایط نشان دهنده آن است که احتیاجسنجی درستی از شرایط بازار مسکن در گروه های هدف صورت نگرفته و احتیاجسنجی های درست مبنای سیاستگذاری ها نبوده است. بعلاوه استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن با اصلاح نظام مالیات ستانی از دارندگان املاک مورد غفلت واقع شده است.

ماجرای عرضه انحرافی

مجموعه سیاست های اعمال شده از سوی دولت ها و شهرداری ها در نهایت منجر به نوعی عرضه انحرافی به بازار مسکن شده است. عرضه هایی که بخش زیادی از آنها مربوط به واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت است که با استفاده از امتیازها و مشوق های شهری به سازنده ها اعطا شده و در مقابل هیچ تضمینی از بابت ساخت مطابق الگوی مصرف و عرضه دست کم بخشی از واحدها به بازار اجاره یا فروش به خانه اولی ها، از آنها گرفته نشده است. واحدهایی که در عین حال هیچ نسبتی با توان خانوارهای احتیاجمند مسکن ندارد. آمارها نشان می دهد 40 درصد از واحدهایی که طی سال های اخیر در تهران ساخته شده است بیش از 220 مترمربع مساحت دارند و 65 درصد از واحدهای ساخته شده در سال های اخیر نیز متراژی بیش از 150 مترمربع دارند که تامین هزینه سکونت در آنها از عهده خانوارهای مستاجر وخانه اولی خارج است.

در کشور نیز طی یک دهه گذشته میانه متراژ واحدهای مسکونی ساخته شده بین 124 تا 135 مترمربع بوده است. این موضوع نشان می دهد تشویق ها و تخفیف ها و مجوزهای شهرداری که همگی در حکم یارانه ساخت وساز هستند عملا به بزرگ سازی به جای تامین مسکن برای کم درآمدها و خانه اولی ها اختصاص یافته است. در واقع نظام سیاستگذاری مسکن دچار یارانه دهی بی هدف شده است. این نظام معیوب نه تنها منجر به تامین مسکن بی خانه ها نشده است که زمینه افزایش ثروت ملکی چندخانه ای ها را فراهم نموده است. این یارانه ها به ساختمان هایی داده شده که هیچ تعهد اجتماعی از بابت عرضه به بازار مسکن کم درآمدها برایشان ایجاد نشده است در حالی که همه این امتیازها از محل بودجه عمومی به آنها اختصاص یافته است.

واحدهایی که هم به لحاظ متراژ و هم از نظر سطح قیمت واجاره بها، در استطاعت خانه اولی ها نیستند. خود این موضوع بنا بر اعلام مرکز پژوهش ها منجر به افزایش نابرابری اجتماعی دولت آفرین شده است. در واقع خروجی اقدامات دولت خود منجر به افزایش مالکیت چند خانه ای ها شده است. از سوی دیگر به جای آنکه برنامه ها و سیاست های دولت در مالیات ستانی معطوف به پرهزینه وکم صرفه کردن خرید و فروش سوداگرانه (به جز خانه اولی ها) باشد، کاملا در خدمت چند خانه ای ها قرار گرفته است. در حالی که در همه این سال ها می توانست به وسیله دریافت مالیات های سالانه، ریسک و هزینه چندخانه ای ها را از بابت احتکار و سوداگری ملکی به نفع عرضه این واحدها به بازار و یاری به تامین مسکن خانه اولی ها ومستاجرها، افزایش دهد.

معرفی ابربحران بحران ها

در این گزارش بعلاوه به صراحت اعلام شده است که این شرایط یعنی بحران مسکن خود منجر به ایجاد پنج بحران دیگر شده است که برآیند آن در نهایت خود را به شکل بحران ششم یا ابربحران بحران ها نشان می دهد.

بحران اول تعمیق نابرابری در ثروت است. بحران دوم تعمیق نابرابری در درآمد. بحران سوم تعمیق نابرابری در ثروت و درآمد بین نسلی. بحران چهارم، تعمیق شکاف رفاهی. بحران پنجم بحران کاهش کیفیت زندگی است. مجموعه بحران مسکن و این پنج بحران که در پی آن برای گروه های فاقد مسکن و حتی نسل یا نسل های بعدی آنها نیز می تواند بحران آفرین باشد، خود را در شکل ابربحران بحران ها یعنی نابرابری در فرصت های زندگی نشان می دهد. موج تورمی در بازار مسکن، ناشی از اجرای سیاست های ناکارآمد و با اثر معکوس، اثر نامتوازنی بر زندگی خانوارها داشته است. چند خانه ای ها متناسب با اندازه املاکشان، ثروتشان نیز افزایش یافته و این موضوع منجر به بحران تعمیق نابرابری در ثروت شده است. بعلاوه به دلیل درآمد ناشی از مالکیت املاک و دریافت اجاره بها، تعمیق نابرابری درآمدی میان چندخانه ای ها و افراد بی خانه ایجاد شده است. به جهت به ارث رسیدن دارایی ملکی چندخانه ای ها و محرومیت بچه ها افراد بی خانه از این امکان، یک بحران دیگر ناشی از این شرایط خود را در شکل بحران تعمیق نابرابری ثروت و درآمد بین نسلی نشان می دهد. بحران تعمیق شکاف ونابرابری رفاهی بین افراد بی خانه و چندخانه ای ها و بعلاوه اثر جابه جایی های اجباری بر کاهش کیفیت زندگی، در پی بحران مسکن ایجاد و روز به روز تشدید می گردد. در نهایت نیز ابربحران بحران ها یعنی نابرابری در فرصت های زندگی بین این دو گروه ایجاد و ابعاد آن با گذشت زمان بزرگ تر می گردد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده است که همه این بحران ها نه تنها ریشه در عقب نشینی دولت ها از استیفای حقوق رفاهی کم درآمدها و بعلاوه اعمال سیاست های موثر برای برطرف بحران مسکن دارد، بلکه یک دلیل بزرگ دیگر آن به پیروی از مسیر اشتباه سیاستگذاری در این زمینه معطوف است. همه اینها در شرایطی است که نظام مالیاتی نیز در خدمت توزیع درآمد وثروت درون نسلی نیست.

از سوی دیگر، فعالیت های دولت نیز در حوزه تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن دست کم به یک دلیل به جواب نرسیده و عملا ناپیروز بوده است؛ دلیل این است که در برنامه های خانه سازی دولتی هم آورده نقدی و هم اقساط وام از توان کم درآمدها بالاتر بوده و به هدف اصلی که همان یاری به تامین مسکن کم درآمدهاست اصابت ننموده است. بنابراین با این سیاستگذاری های غلط نه تنها بحران مسکن حل نشده که 5بحران و یک ابربحران نیز در پی آن ایجاد شده است.

در چنین شرایطی مرکز پژوهش های مجلس تاکید نموده است که هم اکنون زمان ایفای نقش تحول آفرین سیاستگذار مسکن در این بخش فرا رسیده است. درست است که هم اکنون دولت و شهرداری ها در این بخش نقش آفرینی دارند، اما بیش از آنکه این سیاست ها معطوف به پاسخگویی به احتیاج مسکن باشد در خدمت کالایی سازی آن قرار گرفته است. این در حالی است که هرگونه سیاست و از جمله نظام یارانه ای و تسهیلاتی باید با هدف استطاعت پذیر کردن مسکن برای خانه اولی ها و مستاجرها بازتعریف گردد. اصلاح نظام مالیاتی به منظور ایجاد ریسک و هزینه برای ملاکی با هدف استفاده بهینه از موجودی مسکن نیز امری لازم وضروری است.

منبع: فرارو
انتشار: 23 خرداد 1402 بروزرسانی: 23 خرداد 1402 گردآورنده: halfgame.ir شناسه مطلب: 1743

به "راننده ماشین بحران مسکن" امتیاز دهید

1 کاربر به "راننده ماشین بحران مسکن" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راننده ماشین بحران مسکن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید